Kalkulačka srážek ze mzdy

Platná pro rok 2014

Přesun na rok 2012 zde, nebo na rok 2013 zde

----- --- --/--

Vstupní údajePředvyplněno


Spočítáno

I tady můžete tuto část zavřít.

Výpis nepřednostní pohledávky


Další údaje*) Při menším příjmu, než je nezabavitelná částka berte laskavě v úvahu záporný rozdíl mezi příjmem a nezabavitelnou částkou z předchozího řádku.

Výpis přednostní pohledávky


Další údaje*) Při menším příjmu, než je nezabavitelná částka berte laskavě v úvahu záporný rozdíl mezi příjmem a nezabavitelnou částkou z předchozího řádku.

Pro výpočty a jejich zobrazení je potřeba javascript. Nechce-li Váš prohlížeč provádět operace se zadanými údaji, zkontrolujte prosím, zda není nutné Javascript povolit. V horní části obrazovky by v tom případě mělo být upozornění. Co je na této stránce podtrženo, na to se dá kliknout a zobrazí se další údaje. Opětovným kliknutím na podržený text v rozevřené části se tato zase zavře. Tisky jsou přes Váš prohlížeč. Žádné zbytečnosti. Jen vstupní údaje, výpis nepřednostní pohledávky a pod nim výpis přednostní pohledávky ve stavu, v jakém máte výpisy zobrazeny. Vše by se mělo vejít na jednu stránku A4. Chcete-li zadat jméno zaměstnance (povinného) a třeba období, klikněte na tlačítko „Změnit!“ Otevře se dialogové okno, kam vepíšete potřebný text. Kalkulačka má být pouze informativní.

Vysvětlivky

Po formuláři se pohybujete tabulátorem, nebo myší. Tabulátor je rychlejší.

Tato kalkulačka Vám spočítá, co lze maximálně srazit ze mzdy a obdobných příjmů a je pouze informativní. Nikam se nic neukládá, nikam se nic neposílá, výjma tiskárny. Kromě polí v oddíle „Vstupní údaje“ a dvou již předvyplněných částek nejsou ostatní položky ve formuláři určeny pro přímé vstupy uživatele. Zadávejte pouze celá kladná čísla. Výjimky a postupy při provádění srážek stanoví Občanský soudní řád (§ 280 zejména odst. 2.) Pohledávky se dělí na přednostní a nepřednostní. Co jsou přednostní pohledávky vyjmenovává Občanský soudní řád § 279 odstavec 2. Má-li povinný jen nepřednostní pohledávky, lze mu ze mzdy srazit jen jednu třetinu po případném odečtení nezabavitelné částky a částku, nad kterou se sráží vše. Má-li povinný i přednostní pohledávky, sráží se dvě třetiny plus částka, nad kterou se sráží vše ve prospěch oprávněných. Třetiny se zjišťují z částek očištěných od nezabavitelné částky, a od částky, nad kterou se sráží bez omezení. Tato se příčítá k přednostním pohledávkám. Není-li přednostních poholedávek, přičte se k ostatním pohledávkám. Sráží se do výše dluhu nárokovaného u plátce příjmu. Pobírá-li povinný příjem od více plátců a soud vydá v tomto směru Usnesení o několika (nejčastěji dvou) plátcích mzdy, počítají se třetiny u každého plátce zvlášť a sražené částky se vždy pošlou soudu, dokud tento nevyrozumí plátce příjmů, že je pohledávka již uhrazena. Podrobnosti viz Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. a odkazovaná ustanovení Občanského soudního řádu.
Příklad: Povinný je pracující důchodce, který má důchod 9 694 Kč a přivydělává si ještě dalších 5 226 Kč. jako hlídač. Pohledávka je nepřednostni. Má odrostlé děti a je ženatý.
Soud vydá Usnesení o dvou plátcích mzdy a každému přikáže nezabavitelnou částku uplatnit jednou polovinou. Z důchodu se mu měsíčně srazí v roce 2014 částka 1 942 Kč. a zbude mu 7 752 Kč. Z pracovního vztahu se mu srazí na pohledávku 452 Kč. a zůstane mu 4 774 Kč. k užití. Zkuste si zadat do příjmu 9 694, do počtu vyživovaných osob 1 a nezabavitelnou částku uplatnit jednou polovinou a nechte si spočítat a vypsat výsledky. Vyčistěte si formulář, nebo si výsledek vytiskněte a aniž byste cokoli čistili, přepište příjem na 5 226, počet osob zůstane 1 a uplatnit jednou polovinou zůstane taktéž. Nechte opět spočítat. Na výpisech hned uvidíte, kolik patří povinnému a kolik oprávněnému. Po kliknutí na „Další údaje“ se dozvíte z čeho se ta která částka skládá. Co můžu doporučit všem mzdovým účetním je sice již starší článek na e-právu (toto je odkaz ode mne, žádná reklama), nicméně, když si domyslíte aktuální hodnoty pro rok, ve kterém srážky provádíte, pro rozdělení srážek a jiná úskalí je tam příkladů dost a dost. Pozor!!! Od roku 2013 lze postihnout i mzdu a účet manželky/manžela. Nic nevadí, že o dluzích ten druhý nevěděl a podobně. Navzdory dosavadní soudní praxi se jedná o bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM) a ačkoli ten druhý z manželů nemůže například získat informaci z účtu, exekutor může účet i příjem obstavit. Nezabavitelná částka se počítá pro každého zvlášť a případné omezení je věcí soudu.

Do kolonky „Čistý příjem“ se v celých korunách uvádějí příjmy viz Občanský soudní řád § 299 odst. 1. Neuvádí se například cestovní náhrady a podobné náhrady výdajů, což mohou být třeba náklady na praní a čištění pracovních oděvů, používání vlastního nářadí a jiné.

Do kolonky „Počet dalších vyživovaných osob“ se uvádějí v celých kladných číslech pouze další osoby bez povinného. Nemá-li povinný, z jehož příjmů jsou prováděny srážky žádnou další vyživovanou osobu, uvede se 0 (nula). Povinně, jinak to vyhodí hlášku, že pole není vyplněné. Pozor, další vyživované osoby nemají nic společného s uplatňováním slev pro výpočet daně z příjmů. Nezáleží tedy na tom kdo uplatňuje slevu na dani z příjmů, ale na skutečném stavu. Je-li exekuce (výkon rozhodnutí) veden proti povinné a slevu na děcka uplatňuje manžel, započítá se dlužnici jak manžel, tak počet děcek, která je povinna živit. Má li tato povinná například manžela a tři děti, počet dalších vyživovaných osob je 4. Započítávají se pouze osoby, vůči kterým nebyl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce). Dojde-li k tomu, že například jedno dítě je v ústavní péči a rodiče neplatili příspěvky na pobyt onoho dítěte a tyto dluhy jsou soudně vymáhány, nezapočítá se toto dítě žádnému s rodičů jako vyživovaná osoba, a to po celou dobu, dokud výkon rozhodnutí trvá. (Soudy se mohou na takové dluhy dívat jako na dlužné výživné.) Vůbec nezáleží na tom, že jsou mimo tento výkon rozhodnutí sráženy ještě jiné pohledávky, které svým pořadím předcházejí této pohledávce. Prostě. Jakmile se začne srážet tato přednostní pohledávka, (může se jednat o jakýkoli dluh vůči dítěti, ačkoli nejčastějši je dluh na výživném), nezapočítá se toto dítě povinnému při provádění srážek jako vyživovaná osoba. Při stanovení počtu vyživovaných osob je důležité vzít v potaz, zda se jedná o výkon rozhodnutí (počet osob se snižuje o dítě, v jehož prospěch je prováděn výkon rozhodnutí), nebo o stanovení běžného výživného soudem na základě dohody. Podrobnosti viz Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. a Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. část třetí §§ 85 - 103. Pro řízení po 1. lednu 2014 platí pro vyživované osoby příslušná ustanovení nového Občanského zákoníku v ustanoveních zejména §910 - §923 o výživném, ale i jinde v Části II věnované rodinnému právu (§§655 - 975).

Výběr započitatelnosti nezabavitelné částky závisí od usnesení soudu. Jakýkoli pohyb s nezabavitelnou částkou je výlučně věcí soudu. V případě pochybností a nějakých nejasností se obraťte na soud, jenž nařídil výkon rozhodnutí (exekuci), kterou právě srážíte podle pořadí. Dle některých by dokonce ani exekutoři neměli vydávat usnesení o několika plátcích nzdy, protože Zákon 119/2001 toto svěřuje výlučně do působnosti obecního soudu povinného. Děje se však i to, že tato nařízení vydávají exekutoři. Obrátit se v tom případě na obecní soud povinného však není ke škodě věci. Pobírá-li povinný příjmy od více plátců, pak soud v Usnesení o (nejčastěji) dvou plátcích mzdy přikáže způsob nakládání s nezabavitelnou částkou každému z nich. Na výběr je snad dostatečné spektrum možností. Obyčejně se ale přikazuje uplatnit nezabavitelnou částku jen jednomu plátci příjmu a ostatní plátci již tuto částku neuplatňují. I proto jsem se snažil seřadit výběr podle předpokládané četnosti výskytu. Jen připomenu, že sražená částka se pak posílá soudu a nikoli oprávněným. Soud ale může nařídit jiný postup.

K možným úpravám nezabavitelné částky o pevně určenou hodnotu slouží právě následující políčka. Například může soud (exekutor) plátci mzdy přikázat, aby od nezabavitelné částky něco odečetl. Může se jednat o výši částečného invalidního důchodu, nebo vdovského důchodu, který nedosahuje nezabavitelné částky, nebo plátci nařídí odečíst od nezabavitelné částky hodnotu sociálních dávek, které nejsou vypláceny jednorázově a jinak by podléhaly exekuci a taktéž nedosahují výše nezabavitelné částky a podobně. Existuje-li nějaké podobné nařízení, zaškrtněte políčko za popiskem „Odečíst jiný příjem od nezabavitelné částky?“. Zaškrtává se buď levým myšítkem, nebo po najetí tabulátorem funguje i mezerník. Nezaškrtnete-li toto políčko, částka by neměla být přístupná. Je předvyplněna 0 (nula). Jen připomenu. Budete li zadávat nějakou částku, prosím jen kladná celá čísla. Odečítá se maximálně do výše nezabavitelné částky. Pokud jiný příjem, který se odečítá, čirou náhodou onu částku jaksi přesáhne, výpočet bude proveden, jakoby se nezabavitelná částka neuplatňovala vůbec. Před pokračováním ve výpočtech na to budete upozorněni.

Předvyplněné částky jsou platné pro rok 2014. V případě potřeby jsou upravitelné. Tyto částky se mohou měnit. Obyčejně k tomu ale dochází nejčastěji ve druhém prosincovém týdnu vždy po jednání vlády (obvykle středa). Každoročně se mění zejména normativní náklady na bydlení. Částka životního minima jednotlivce se mění jednou za několik let. Naposledy k tomu došlo v prosinci 2011 a platí od roku 2012. Tyto částky platí vždy od ledna následujícího roku, takže podle nových hodnot se většinou provádí srážky až při zůčtování lednových mezd. Budu se snažit vystavit vždy aktuální verzi souboru, ale jelikož nikdo nevíme ani dne ani hodiny … kdy kohokoli z nás chlebodárce odvolá, státní zástupce předvolá, nebo Pánbůh povolá…

Rozkliknete-li si část „Spočítáno“, dostanete se k číslům, s nimiž se dál pracuje. Pokud při výpočtech nevýjde celé číslo, zobrazí se prvních šest, nebo první čtyři desetinná místa. To je kvůli správnému zaokrouhlování. Při troše pedagogického nadání může zkušenější kolegyně naučit nějakou adeptku mzdového účetnictví orientovat se v této problematice a přitom použít právě tuto kalkulačku srážek. Proto jsou vlastně funkce ve skriptech tak rozděleny, aby se dalo v případě potřeby krokovat. Potom zadáte jen částky ve vstupních polích, aniž zmáčknete tlačítko „Spočti a vypiš.“ Rozkliknete si část „Spočítáno“ a vedle okýnek najdete tlačítka, které Vás provedou celou konstrukcí výpočtu hodnot. Pro zkrácené zápisy vzorečků v titulcích tlačítek jsou použity odkazy na označení jednotlivých položek. Písmena označují zadávané řádky a čísla odkazují na již provedené kroky ve výpočtech podle řádku. Pro zobrazení na výpisech však „Spočti a vypiš“ mačkáte. Jinak se nic nevypíše.

Pro vyčištění formuláře slouží tlačítko „Vyčistit“, ale v Internet Exploreru lze i klávesou Esc. To je ta klapka úplně nalevo a úplně nahoře. Nefunguje ani ve Firefoxu ani v Chrome. Jiné prohlížeče jsem nezkoušel. Další možnosti obnovy stránky jsou například zmáčknutí klávesy F5, nebo, zejména ve Firefoxu, jistější a bezpečně fungující Ctrl+F5.

Při větší nezabavitelné částce, než je příjem, se do kolonky „Rozdíl příjmu a nezabavitelné částky“ v dalších údajích (nutno rozkliknout) vypíše záporný rozdíl. Je nastaveno červené zobrazování takovéto částky. To je pro kontrolu účetní, že by měla napsat soudu, že srážky nelze provádět a požádat soud o zastavení exekuce (výkonu rozhodnutí). Pro ostatní je to informace, kolik si lze ještě vydělat u téhož plátce příjmu, aniž by šlo cokoli zabavit.

Jinak by snad měl bý tento formulář srozumitelný a jasný všem. Protože nemusíte být připojeni k internetu věčně a neustále, nebo nemáte právě nejoptimálnější signál, snažil jsem se udělat tuto stránku tak, aby služby vzdálených servrů využívala co možná nejméně, nejlépe vůbec. Po natažení této asi 39Kb veliké stránky již vlastně internet pro práci s tímto souborem nepotřebujete. Smysluplně kalkulačka fungje i v případě, uložíte-li si stránku na disk a spouštět ji v případě potřeby budete z pevného disku. Spojení na sebe uvádím vespod stránky.

Zavřít vysvětlívky


Tuto stránku vytvořil Jan Pisár, jinak též zvaný Hroch a jeho e-mail je honzaschn@gmail.com .Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat